ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර, ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්, කළමනාකරුවන්, පාසැල් අධ්‍යාපනය අවසන් කල බොහොමයක් දෙනා අපේක්ෂාවෙන් සිටි පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

අයදුම් කිරීමට https://goo.gl/nVmHiq