ඕනෑම ව්‍යවසායිකවකට පශ්චාද් උපාධියක් දක්‌වා දැනුම ලබා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක් – රුක්මල් වීරසිංහ – අංශාධිපති ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය

posted in: News, Top Stories | 0

ඕනෑම ව්‍යවසායිකවකට පශ්චාද් උපාධියක් දක්‌වා දැනුම ලබා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක්
රුක්මල් වීරසිංහ
අංශාධිපති
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය

–උපුටා ගැනීම
—අද පුවත්පත
—2018.01.25