වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය

වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය ආසිරි බණ්ඩාර ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය    

ඕනෑම ව්‍යවසායිකවකට පශ්චාද් උපාධියක් දක්‌වා දැනුම ලබා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක් – රුක්මල් වීරසිංහ – අංශාධිපති ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය

posted in: News, Top Stories | 0

ඕනෑම ව්‍යවසායිකවකට පශ්චාද් උපාධියක් දක්‌වා දැනුම ලබා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක් – රුක්මල් වීරසිංහ අංශාධිපති ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය –උපුටා ගැනීම —අද පුවත්පත —2018.01.25  

පලා කපා ඇරඹු ව්‍යාපාරය වස විසෙන් තොර දේශීය වෙළඳසැල් දක්වා දියුණු කරගත් ව්‍යාපාරිකාව- ජානකී කත්‍රිආරච්චි

posted in: Awards, News, Top Stories | 0

පලා කපා ඇරඹු ව්‍යාපාරය වස විසෙන් තොර දේශීය වෙළඳසැල් දක්වා දියුණු කරගත් ව්‍යාපාරිකාව- ජානකී කත්‍රිආරච්චි -උපුටා ගැනීම අද පුවත්පත 2018-02-06    

කුලපති හිමියනි, ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන් සුව ලැබේවා!

posted in: News, Top Stories | 0

අපවත්වී වදාළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති බෙල්ලන්විල රජ මහා විහාරයේ විහාරාධිපති මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන මහනායක හිමිපානනි ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන් සුව ලැබේවා !!!!  

Happy Wedded Life Ms. Sujeewa!!

posted in: News, Top Stories | 0

Department of Entrepreneurship extends our warmest congratulations to Ms. Sujeewa Sandamali, a supportive staff member of Department of Entrepreneurship and Mr. Dimuthu Dilshan on your wedding. We wish you lots of happiness on your wedding day and good luck for … Continued