ස්වභාවික විපත් බහුල යුරෝපිය ජාතිකයන් අධික සැප විඳිනවා.. ඒ තරම් ව්‍යසන නැති සරුසාර පොළොවක් ඇති අපි දුප්පත් ජාතියක්.. ඇයි මේ? — කථිකාචාර්ය චන්න ගජනායක

posted in: News, Special Posts, Top Stories | 0

ස්වභාවික විපත් බහුල යුරෝපිය ජාතිකයන් අධික සැප විඳිනවා.. ඒ තරම් ව්‍යසන නැති සරුසාර පොළොවක් ඇති අපි දුප්පත් ජාතියක්.. ඇයි මේ? — කථිකාචාර්ය චන්න ගජනායක මුළු ලිපියම කියවීමට

1 2 3 4 7