වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය

වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය ආසිරි බණ්ඩාර ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය    

ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර, ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්, කළමනාකරුවන්, පාසැල් අධ්‍යාපනය අවසන් කල බොහොමයක් දෙනා අපේක්ෂාවෙන් සිටි පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ. අයදුම් කිරීමට https://goo.gl/nVmHiq  

Saubhagya Workshops

posted in: Special Posts, Top Stories | 0

Students Association of the Department of Entrepreneurship, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura organizes a special workshop series under the Saubhagya national program to create erudite entrepreneurs. The 12th workshop on How to Invest in the … Continued