වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය

වයස අවුරුදු 23දී මැණික් ඔපදැමීෙම් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹූ විශ්වවිද්‍යාල සිසුවිය ආසිරි බණ්ඩාර ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය