2012/2013 අධ්‍යයන කාණ්ඩය සදහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හිග වාරික ගෙවීම 2014 දෙසැම්බර් දක්වා

2012/2013 අධ්‍යයන කාණ්ඩය සදහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හිග වාරික ගෙවීම 2014 දෙසැම්බර් දක්වා

posted in: General News, NOTICE | 0

2012/2013 අධ්‍යයන කාණ්ඩය සදහා මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හිග වාරික ගෙවීම 2014 දෙසැම්බර් දක්වා

mahapola1

mahapola2

mahapola3

mahapola4

mahapola5

mahapola6

 

Leave a Reply