2020/2021 ප්‍රථම වසර අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ සියලුම සිසුන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි.

2020/2021 ප්‍රථම වසර අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ සියලුම සිසුන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි.

පීඨයේ සාමාන්‍ය ඉගැන්වීම් කාලසටහන ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉංග්‍රීසි විෂයේ හා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයේ ඉතාම අඩු දැනුමක් ඇති සිසුන් සඳහා පමණක් භෞතිකව ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් 2022 මාර්තු මස 28 වන දින සිට 2022 අප්‍රේල් 01 වන දින දක්වා පැවැත්වේ.

ඉංග්‍රීසි විෂය පාඨමාලාව හැදෑරීමට අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පරීක්ෂණයෙන් ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබානොගත් සිසුන් ද තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව හැදෑරීම කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යයනාංශය මගින් සිසුන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා google පෝරමයක් මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්නාවලියට ඉතාම අඩු ලකුණු ලබාගත් සිසුන් ද තෝරාගෙන ඇත.

එමෙන්ම 2022 අප්‍රේල් 04 දින සිට ආරම්භවන පළමු සමාසිකයේ මෙම විෂයයන් දෙකම ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා පීඨයට තේරීපත් වූ  සෑම සිසුවකුටම මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සහභාගීවීමට අවස්ථාව සැලසෙන බව දන්වා සිටිමි.

පීඨාධිපති
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණීජ විද්‍යා පීඨය
24.03.2022

Selected Student List – General English Course

Selected Student List – IT Introductory Course