අලුත් දෙයක් කරන්න කැමති හැමෝම 14 වැනිදා ජ’පුරට එන්න

posted in: News, Official Events, Special Posts | 0

‘අලුත් අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී’ යන කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ පඬි වදන තේමා කර ගනිමින් රටට ජාතියට නව නිපැයුම් හදුන්වා දෙන්නට සංවිධානය කරනු ලබන Innovators Day 2016 සඳහා සහභාගී වීමට මෙම මස 14 වන දින ජ’පුර සරසවි භූමියට පැමිණෙන ලෙසට ඔබ සැමට ආරාධනා….!

ADHA_ Page 11 copy

Leave a Reply