කුලපති හිමියනි, ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන් සුව ලැබේවා!

posted in: News, Top Stories | 0

අපවත්වී වදාළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති බෙල්ලන්විල රජ මහා විහාරයේ විහාරාධිපති මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන මහනායක හිමිපානනි ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන් සුව ලැබේවා !!!!