සෞභාග්‍යා 

සෞභාග්‍යා 

ලොව දිනන දේශීය ව්‍යවසායකයන් තනන ජාතික වැඩසටහන

මීළඟ එක්දින වැඩමුළු මාලාව
1. අලෙවිකරණයේ නිර්මාණශීලී භාවිතාවන් – වැඩමුළු 2ක් ඇත
2. වාණිජ බැංකුවක් සමග සම්බන්ධතා පවත්වාගත යුතු ආකාරය හා වාණිජ බැංකුවකින් ලබා ගත හැකි පහසුකම්
3. නිර්මාණශීලී මානව සම්පත් කළමනාකරණ භාවිතාවන් – වැඩමුළු 2ක් ඇත
4. ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය – තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක- වැඩමුළු 2ක් ඇත
5. ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය – හවුල් ව්‍යාපාරයක- වැඩමුළු 2ක් ඇත
6. ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම හා විශ්ලේෂණය – පුද්ගලික සමාගමක – වැඩමුළු 2ක් ඇත
7. ආදායම් බදු -වැඩමුළු 2ක් ඇත
8. ව්‍යාපාරයකට බලපාන වක්‍ර බදු
9. භාණ්ඩයක් අපනයනය කරන්නේ කෙසේද -වැඩමුළු 2ක් ඇත
10. භාණ්ඩයක් ආනයනය කරන්නේ කෙසේද -වැඩමුළු 2ක් ඇත
11. විදේශීය ආයතනයකට අන්තර්ජාලය හරහා සේවා සපයා ආදායමක් උපයා ගන්නේ කෙසේද
12. අදට ගැලපෙන නව ව්‍යාපාර අවස්ථා මොනවාද
13. ව්‍යාපාරයකට උපයක්‍රමික සැලසුමක් සකස් කරගන්නේ කෙසේද වැඩමුළු 4ක් ඇත
14. ව්‍යපෘති වාර්තාවක් සකස් කරගන්නේ කෙසේද -වැඩමුළු 2ක් ඇත
15. ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍ය වෘත්තීයවේදීභාවය ව්‍යාපාරයක් තුල ස්ථාපිත කරන්නේ කෙසේද
16. තොරතුරු හා තරඟකාරිත්ව වාසි
17. ආයෝජනයක් කිරීමේදී ක්‍රියාකලයුතු ආකාරය වැඩමුළු 4ක් ඇත
18. විද්‍යුත් ව්‍යාපාර – වැඩමුළු 2ක් ඇත
19. ආතතිය කළමනාකරණය
20. සාර්ථක ව්‍යාපාර ආයතන 20ක නිර්මාණශීලී කළමනාකරණ භාවිතාවන්