2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ, ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය විසින් පවත්වනු ලබන ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාඨමාලා ත්‍රිත්වය සඳහා අයදුම්පත් 2019 ජනවාරි 20 වන දිනතෙක් බාර ගැනේ.

ව්‍යාපාරිකයන්ට, ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නන්ට, කළමනාකරුවන් ඇතුළු වෘත්තීයවේදීන්ට, සංවර්ධන නිලධාරීන්ට, රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නන්ට, පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කල විශ්වවිද්‍යාලයකින් කළමනාකරණ සුදුසුකමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නන් සඳහා

*ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව- CEBM
පාඨමාලා කාලය වසර 1. පාඨමාලා ගාස්තුව රු.60,500/- (වාරික 3කින් ගෙවිය හැක). ව්‍යවසායකත්ව හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සුදුසුකමක් හා
ව්‍යවසායකත්ව හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ නිපුණතා වර්ධනය කරගැනීමට අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ විය හැක.

*ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- DEBM
පාඨමාලා කාලය වසර 1. පාඨමාලා ගාස්තුව රු.70,500/- (වාරික 3කින් ගෙවිය හැක). අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සමත්වීම හෝ
විශ්විද්‍යාලය විසින් පිළිගනු ලැබිය හැකි වෙනත් ඕනෑම සුදුසුකමක්.

*ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- ADEBM
පාඨමාලා කාලය වසර 1. පාඨමාලා ගාස්තුව රු.80,500/- (වාරික 3කින් ගෙවිය හැක). ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමත්වීම හෝ විශ්විද්‍යාලය විසින් පිළිගනු ලැබිය හැකි වෙනත් ඕනෑම සුදුසුකමක්.

ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කරන සියළු දෙනාට ව්‍යවසායකත්ව පශ්චාද් උපාධිය හැදෑරිය හැක.

කිසියම් අයදුම්කරුවෙකුට පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීමට ණය මුදලක් අවශ්‍ය නම් ලංකා බැංකුව හරහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ.

දේශණ පැවැත්වෙන්නේ ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදීය.

ඕනෑම පැහැදිලි කර ගැනීමක් සඳහා අමතන්න  011 275 8823, 071 222 50 80

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා
https://goo.gl/forms/rGG9eNrH9olaLkN63