Dr. BJH Arachchighe

Dr. UB Ramanayaka

D. Lit. Senior Prof. HHDNP Opatha

Prof. Aruna S. Gamage

Senior Prof. Hemantha Kottawatta

Dr(Mrs)M.G.G. Tharanganie