2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් බාර ගැනේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ, ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය විසින් පවත්වනු ලබන ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාඨමාලා ත්‍රිත්වය සඳහා අයදුම්පත් 2019 ජනවාරි 20 වන දිනතෙක් බාර ගැනේ. ව්‍යාපාරිකයන්ට, ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නන්ට, කළමනාකරුවන් ඇතුළු වෘත්තීයවේදීන්ට, සංවර්ධන නිලධාරීන්ට, රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් … Continued

Workshop on Designing a Program for Creation of Solid Waste Management Based Social Enterprises through Public- Private Partnerships

Understanding the national importance of the issues related with solid waste, National Human Resources Development Council (NHRDC) of Sri Lanka invited the Department of Entrepreneurship to design and implement a program for creating Solid Waste Management Based Social Enterprises together … Continued