රටට කාලීන අවශ්‍යතාවක් වන සමාජ ව්‍යවසායකත්වය – වජිරා නාකන්දල

posted in: Awards, News, Special Posts, Top Stories | 0

මේ එළඹ ඇත්තේ අපගේ ප්‍රශ්න වලට අප විසින්ම විසඳුම් සෙවිය යුතු කාලයයි. ඒ සඳහා හුදු ලාභ පරමාර්ථයෙන් ඔබ්බට ගියා වූ මුළු මහත් මනුෂ්‍ය සංහතියේම සුභ සිද්ධිය උදෙසා ඔබත් ඔබේ දායකත්වය හැකි පමණ ලබා දෙන්න. එමගින් රටේ ජීවනාලිය සවිබල ගැන්වීමට ඔබත් … Continued

Splash 2016

posted in: Awards, CEFEN, Top Stories | 0

Spalsh 2016- The annual get-to-gether of students of the Department of Entrepreneurship was held 14th October 2016 at Ramadia Ranmal Hotel at Moratuwa from 6 p.m. onwards. The event was organized by the CEFEN Students’ Wing of the Department of … Continued

5th UNESCO- APEID Meeting on Entrepreneurship Education: Transforming Entrepreneurs for Sustainable Businesses and Job Generation

posted in: Awards, Top Stories | 0

Rukmal Weerasinghe, Head and Senior Lecturer, Department of Entrepreneurship participated for the ‘5th UNESCO- APEID Meeting on Entrepreneurship Education: Transforming Entrepreneurs for Sustainable Businesses and Job Generation’ which was held from 26th to 29th of September 2016 in Jakarta and … Continued

An MoU was signed among the Department of Entrepreneurship, Career Guidance Unit and National Enterprise Development Authority

posted in: Awards, Top Stories | 0

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed among Department of Entrepreneurship(DoE), The Career Guidance Unit (CGU) and National Enterprise Development Authority (NEDA) to conduct the joint project “Wayawasaayaka Udanaya” Entrepreneurship Skills Development Program for the Undergraduates of the University of … Continued

1 2