පලා කපා ඇරඹු ව්‍යාපාරය වස විසෙන් තොර දේශීය වෙළඳසැල් දක්වා දියුණු කරගත් ව්‍යාපාරිකාව- ජානකී කත්‍රිආරච්චි

posted in: Awards, News, Top Stories | 0

පලා කපා ඇරඹු ව්‍යාපාරය වස විසෙන් තොර දේශීය වෙළඳසැල් දක්වා දියුණු කරගත් ව්‍යාපාරිකාව- ජානකී කත්‍රිආරච්චි -උපුටා ගැනීම අද පුවත්පත 2018-02-06    

රටට කාලීන අවශ්‍යතාවක් වන සමාජ ව්‍යවසායකත්වය – වජිරා නාකන්දල

posted in: Awards, News, Special Posts, Top Stories | 0

මේ එළඹ ඇත්තේ අපගේ ප්‍රශ්න වලට අප විසින්ම විසඳුම් සෙවිය යුතු කාලයයි. ඒ සඳහා හුදු ලාභ පරමාර්ථයෙන් ඔබ්බට ගියා වූ මුළු මහත් මනුෂ්‍ය සංහතියේම සුභ සිද්ධිය උදෙසා ඔබත් ඔබේ දායකත්වය හැකි පමණ ලබා දෙන්න. එමගින් රටේ ජීවනාලිය සවිබල ගැන්වීමට ඔබත් … Continued

Splash 2016

posted in: Awards, CEFEN, Top Stories | 0

Spalsh 2016- The annual get-to-gether of students of the Department of Entrepreneurship was held 14th October 2016 at Ramadia Ranmal Hotel at Moratuwa from 6 p.m. onwards. The event was organized by the CEFEN Students’ Wing of the Department of … Continued