2020/2021 ප්‍රථම වසර අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ සියලුම සිසුන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි.

පීඨයේ සාමාන්‍ය ඉගැන්වීම් කාලසටහන ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉංග්‍රීසි විෂයේ හා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයේ ඉතාම අඩු දැනුමක් ඇති සිසුන් සඳහා පමණක් භෞතිකව ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාවක් 2022 මාර්තු මස 28 වන දින සිට 2022 අප්‍රේල් 01 වන දින දක්වා පැවැත්වේ. … Continued

Important Notice for Freshers

2020/2021 නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ප්‍රථම වසර සිසුන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ දත්ත රැස් කිරීම. පහත සබැඳිය වෙත ගොස් 2022 මාර්තු මස 20 වන දිනට ප්‍රථම එහි දක්වා ඇති ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කරන්න. සියලුම ලියාපදිංචි සිසුන් ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කළ යුතු බව කරුණාවෙන් … Continued

2020/2021 නව අධ‍්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ පීඨයේ පළමු වසර සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම – අදියර 2

විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) ගෞරව විද්‍යාවේදී දේපල කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ ගෞරව විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර තොරතුරු පද්ධති ගෞරව 2020/2021 නව අධ‍්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයට පළමු වසර සිසුන් බඳවාගැනීමට අදාලව විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) ගෞරව, විද්‍යාවේදී දේපල කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ ගෞරව, විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර තොරතුරු පද්ධති ගෞරව යන පාඨමාලාවන්වල සිසුන් … Continued

1 2 3 4 5 34